MGM Promotion

jtb MGM_promotion

• จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน • รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ของรางวัลที่มูลค่าใกล้เคียงกัน และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

web-contact-bnk48